• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Editörün Seçimi Doğum Yardımı Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sedat Atlas

Uzman Mutemet & Moderatör

Yönetici
Moderatör
Uzman Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
18 Haziran 2016
Mesajlar
2,288
Puanları
193
Yaş
40
Çalıştığınız Bakanlık
Sağlık Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Türkiye
doğum yardımı.png
1-KANUN -633-SAYILI KHK

Doğum yardımı
EK MADDE 4 –(Ek: 27/3/2015-6637/16 md.)

(1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.

(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.

(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

2-DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ
DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç


MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Po-litikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde düzenlenen doğum yardımının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 15/5/2015 tarihinde ve sonrasında, çocukları canlı doğan Türk vatandaşları ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı

Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenleri (mavi kart sahipleri) kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Başvuru yerleri: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, do-ğum yardımından yararlanacak olan kamu personelinin çalıştığı kurum, büyükelçilik ve konsolos-luklar ile Bakanlıkça belirlenen diğer başvuru yerleri ve kanallarını,
c) Doğum Yardımı Sistemi (DYS): Bakanlık tarafından oluşturulan ve doğum yardımı iş-lemleri için kullanılacak elektronik sistemi,
ç) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
d) İl müdürü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünü,
e) Kamu işçileri: Kamu kurum ve kuruluşlarında; iş kanunlarına tabi olarak geçici iş po-zisyonlarında ya da sürekli işçi kadrolarında istihdam edilenleri,
f) Kanuni temsilci: Kişinin velisi veya vekili ile mahkeme kararıyla tayin edilen vasi veya kayyımı,
g) KPS: Kimlik Paylaşım Sistemini,
ğ ) Yetkilendirilmiş personel: Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlıkta görev yapan ve kendilerine DYS şifresi tanımlanmış kişileri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Başvuru, Değerlendirme, Sorumluluk, Ödeme ve İtiraz
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Doğum yardımı yapılması, başvuru yerlerine usulüne uygun başvuru ya-pılması şartına bağlıdır.
(2) Doğum yardımına ilişkin iş ve işlemlerin DYS üzerinden yürütülmesi esastır.
(3) DYS üzerinden yapılan işlemlere ilişkin ayrıca yazışma yapılmaması esastır.

(4) Doğum yardımı ödemesinde KPS’de bulunan bilgiler ile vatandaş beyanından elde edilen veriler esas alınır.
(5) Doğum yardımı, annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde yapılır.
(6) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenler (mavi kart sahipleri) bu Yönetmelik çerçevesinde doğum yardımından faydalandırılır.
(7) Evlat edinilen çocuklar için ayrıca ödeme yapılmaz; ancak bu çocuklar ödeme mikta-rına esas çocuk sırasının tespitinde dikkate alınır.
(8) Doğum yardımı, 15/5/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir; ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, 15/5/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınır.
(9) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlara, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikin-ci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılır.
(10) Kamu işçilerinden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş söz-leşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.
(11) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.
Başvuru
MADDE 6- (1) Doğum yardımı başvurusu, bu Yönetmelik kapsamına girenler tarafından, çocuğun KPS’ye kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
(2) Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tara-fından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlık-ça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanu-ni
temsilcisi tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocu-ğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır.
(3)Başvuru, anne, baba ile çocuğun/çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve Bakanlıkça belirlene-cek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır.
(4) Başvuru dilekçesinde yer alan doğruluk beyanında, başvuran kişinin kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilip edilmediği, kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilmesi durumunda ise kendisinin veya eşinin doğum yapması nedeniyle bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi uyarınca aldığı veya alacağı ödeme tutarına ilişkin bilgiler beyan edilir.
(5) Kamu işçileri tarafından, işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye yapılan ödeme tutarına ilişkin başvuru dilekçesinde yer alan bilgi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrulanır.
(6) Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel, başvuru dilekçesini çalıştığı kuruma teslim eder.
DYS’ye bilgi girişi ve değerlendirme
MADDE 7- (1) Doğum yardımı başvuru dilekçesinde yer alan bilgilerin DYS’ye giriş iş-lemleri başvuru yerlerinde yetkilendirilmiş personel tarafından yapılır.
(2) Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personelin başvuru dilekçesinde yer alan bilgiler, kurumlarınca yetkilendirilmiş personel tarafından DYS’ye girilir.
(3) Yapılacak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespiti;
a) Başvuran kişinin veya adına başvuru yapılan kişinin KPS’deki nüfus kayıt örneğinde yer alan çocuklarının doğum tarihlerine göre yapılan sıralaması,
b) Beyan esnasında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının bildirilmesi halinde başvuran kişinin veya adına başvuru yapılan kişinin nüfus kayıt örneğinde yer almayan çocuklarının KPS’den gerekli kontroller yapılarak sıralamaya dâhil edilmesi,
c) Çocukların doğum tarihlerinin aynı olduğu durumlarda aile kütüklerine kayıt sıralarının esas alınması, suretiyle DYS üzerinden yapılır.
Başvuru onayı ve sorumluluk
MADDE 8- (1) Başvurular, gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip 15 gün içinde başvuru yerlerinde yetkilendirilmiş personel tarafından DYS üzerinden gerekli onay işlemleri yapılarak sonuçlandırılır.
(2) Başvuru yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkilendirilmiş personel aracılığı ile DYS’ye girilen bilgiler DYS aracılığı ile ilgili il müdürlüğüne gönderilir.
(3) Başvuru yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkilendirilmiş personel DYS’ye girilen bilgilerin, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ve bu Yönetme-likte belirtilen hükümlere uygun olmasından sorumludur.
Ödemenin yapılacağı kişiler
MADDE 9- (1) Doğum yardımı, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı ol-ması halinde anneye yapılır.
(2) Doğum yardımı;
a) Annenin Türk vatandaşı olmaması,
b)Annenin vefat etmiş olması, hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda veya Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hal-lerde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınarak babaya yapılır.
(3)Doğum yardımı, hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre tevsik edici belge sunmaları şartıyla kanuni temsilcilerine yapılır.
Ödeme
MADDE 10- (1) Doğum yardımı ödemesinde, yardımın DYS’ye kaydedilip onaylandığı tarihte KPS’de yer alan nüfus kayıtları esas alınır.
(2)(Değişik: 3/7/2017 - 2017/10543 K.)(1) Başvuru yerlerince DYS’ye girilen başvuruların kaydedilmesini müteakip ödemeler ilgili ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar il müdürü tarafından onaylanarak hak sahipliği belirlenir.
(3)(Değişik: 3/7/2017 - 2017/10543 K.)(1) İl müdürü tarafından onaylanan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının yer aldığı ödeme listeleri Bakanlıkça DYS aracılığıyla birleştirilir ve bu liste ödeme emri belgesine bağlanarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazıyla veya elektronik ortamda gönderilir.

(4)(Değişik: 3/7/2017 - 2017/10543 K.)(1) Ödemeler, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, Bakanlık tarafından yapılır.
(5) (Değişik: 3/7/2017 - 2017/10543 K.)(1) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş veya banka tarafından iade edilmiş tutarlar, emanet hesaplarına alınır ve ilgilinin talebi üzerine buradan ödenir.
(6) Bakanlık, ödemelerin yapılma şekli ve kanalı/kanallarına ilişkin usulleri belirlemeye, genel usullere göre bankalarla ya da ödemeye aracılık yapacak kuruluşlar ile bütün il müdürlüklerini bağlayacak şekilde tek tip protokol ve sözleşmeleri yapmaya yetkilidir.
Yurtdışında yaşayanlara yapılacak doğum yardımı
MADDE 11- (1) Doğum yardımı başvurusu, bu Yönetmelik kapsamına giren yurtdışında yaşayan kişiler tarafından, çocuğun KPS’ye kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, büyükelçilik veya konsolosluklara şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılabilir.
(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen bilgiler, büyükelçilik veya konsolosluklarda yetkilendirilmiş personel tarafından DYS’ye kaydedilir.
(3) Bu madde kapsamına girenlere bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirti-len çerçevede doğum yardımı yapılmasına karar verilir.
(4) İlgili personel, DYS’ye girilen bilgilerin ve verilen kararların, 633 sayılı Kanun Hük-münde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olmasından sorumludur.
——————————
(1) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10543 sayılı Bakanlar kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 4 üncü mad-desi uyarınca bu değişiklik yayım tarihi olan 17/8/2017’yi izleyen aybaşında yürülüğe girecektir.
(5) Ödeme işlemleri bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde yürütülür.
(6) Yurtdışında yaşayan hak sahiplerinin ödemeleri, dilekçelerinde gösterecekleri illerdeki yurtiçi hesaplarına yapılır.
İtiraz
MADDE 12- (1) Doğum yardımı uygulamasına ilişkin itirazlar yazılı olarak ilgili il mü-dürlüğüne yapılır.

(2) İtirazlar, il müdürlüğünce 15 gün içinde sonuçlandırılır.
İtiraza dayalı ödemeler
MADDE 13- (1) KPS veya DYS ile tespit edilemeyen durumlarda ya da itiraz sonucunda hak ettiği halde ödeme yapılmadığı ya da eksik ödeme yapıldığı tespit edilen doğum yardımlarına ilişkin DYS üzerinden il müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel tarafından manuel olarak ödeme girişi yapılır.
(2)İtiraza dayalı ödemelere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin gerçeğe uygunluğunun kontrolünden ve muhafazasından il müdürlüğü sorumludur.
(3) İtiraza dayalı ödemeler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen ödeme listesi-ne eklenmek suretiyle gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yersiz ödenmiş doğum yardımının geri alınması (1)


MADDE 14- (1) Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, yersiz ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bu ödemelerin bir ay içinde iade edilmesi, haksız yararlanana ilgili il müdürlüğü tarafından bir yazı ile bildirilir. (1)
(2) Yersiz ödemenin bir ay içinde iade edilmemesi halinde bu alacaklar ilgili vergi daire-sine bildirilir ve söz konusu alacaklar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(3) Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümle-re göre işlem yapılır.
Yetki
MADDE 15- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri ve uy-gulamaya ilişkin diğer sorunları gidermeye Bakanlık yetkilidir.
(2) Bakanlık başvuru kanallarını, teknik yöntemler ile yeniden belirlemeye veya çeşitlen-dirmeye yetkilidir.
(1) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10543 sayılı Bakanlar kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ödeme yapan” ibaresi “ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

İlk ödeme
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen doğum yardımı ödemelerine, DYS içinde yer alan ödeme modülünün tamamlanmasını müteakip başlanır. Ancak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı onayı ile ödemeler başlatılabilir.
(2) Doğum yardımı ödemesine aracılık yapacak olan banka ya da kuruluşlar ile Bakanlık tarafından herhangi bir tek tip protokol ya da sözleşme yapılıncaya kadar, il müdürlükleri Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğine uygun olarak ödemeye aracılık yapacak banka ya da kuruluşlarla sözleşme ya da protokol yapabilir.
DYS’nin yaygınlaştırılması sürecinde başvurular
GEÇİÇİ MADDE 2- (1) DYS’nin kamu kurum ve kuruluşlarına açılmasına yönelik iş ve işlemler tamamlanana kadar, kamu kurum ve kuruluşları, statü ayrımı gözetmeksizin, personelin başvuru dilekçelerini alarak ve ödeme miktarı ve diğer bilgiler konusundaki doğrulamayı yaparak, başvuru dilekçeleri, ödeme miktarı ve diğer bilgiler konusunda doğrulamayı gösteren evrakları, başvuru dilekçesini aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde, kurye, iadeli taahhütlü posta veya kargo gibi en hızlı ulaşım araçlarını kullanarak bulundukları ildeki il müdürlüğüne gönderir.
(2) DYS’nin büyükelçilik ve konsolosluklara açılmasına yönelik iş ve işlemler tamamla-nana kadar, büyükelçilik ve konsolosluklar, başvuru sahiplerinin başvuru dilekçelerini alarak, ödeme miktarı ve diğer bilgiler konusundaki doğrulamayı yaparak, başvuru dilekçeleri, ödeme miktarı ve diğer bilgiler konusunda doğrulamayı gösteren evrakları, başvuru dilekçesini aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde, kurye, iadeli taahhütlü posta veya kargo gibi en hızlı ulaşım araçlarını kullanarak başvuru sahiplerinin başvuru dilekçesinde belirttiği ildeki il müdür-lüğüne gönderir.
İade ödemeleri
GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 3/7/2017 - 2017/10543 K.)
(1) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhase-be müdürlüklerine iade edilmiş ancak iadeye ilişkin başvuru yapılmamış veya başvuruları DYS’ye girilmemiş olanlara ilişkin
tutarlar defterdarlıklar tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne hesaben aktarılır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmesi gereken tutarlar, aracılık yapan kuruluş tarafından doğrudan Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır.
(3) İadeye ilişkin başvurusu DYS’ye girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemler Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik 15/5/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DOĞUM YARDIMI YAZISI VE DİLEKÇESİ EKTEDİR.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

doğum yardımı dilekçe.png
doğum yardımı (2).png


DOĞUM YARDIMINDA KURUMLARIN YAPMASI GEREKENLER
Doğum Yardımı Yönetmeliğine Göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yapması Gerekenler
Bilindiği üzere 23 Mayıs 2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazetede “Doğum Yardımı Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Doğum Yardımı Yönetmeli ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bazı görev ve sorumluluklar verilmiştir.

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında doğum yardımı taleplerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının “Doğum Yardımı Sistemi”ne giriş yapmak üzere eleman yetkilendirilecektir. Bu elemanların sayısı ve niteliği idarelerce belirlenecektir. (Doğum Yardımı Yönetmeliği -madde 7/1)
2- Kamu kurum ve kuruluşunda her ne statüde olursa olsun çalışanların /eşlerinin dilekçeleri üzerine doğum yardımı talepleri sisteme kamu idarelerince yetkilendirilmiş yetkilendirilmiş personel tarafından girilecektir. Diğer bir ifadeyle kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenlerin / eşlerinin dilekçelerindeki bilgiler kendileri tarafından değil, kurumları aracılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının “Doğum yardımı sistemine” kaydedilecektir. (Doğum Yardımı Yönetmeliği -madde 7/2)
3- Doğum Yardımı Sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarına açılmasına yönelik iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar,
•Her ne statüde olursa olsun statü ayrımı gözetilmeksizin personelin başvuruları kamu kurum ve kuruluşlarınca kabul edilecektir.
• Alınan dilekçeler ödeme miktarı ve diğer bilgilerin doğruluğu açısından Kamu kurum ve kuruluşlarınca kontrol ve teyit edilecektir.
•Başvuru dilekçesi, ödeme miktarı ve diğer bilgiler konusunda doğrulamayı gösteren evraklar, başvuru dilekçesi aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine gönderilecektir.
•Burada; başvuru dilekçeleri ve eklerinin başvuru sahiplerinin dilekçedesinde belirtilen ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine gönderilecek olmasına dikkat edilmelidir.
•Başvuru Dilekçeleri ve ekleri kurye, iadeli taahhütlü posta veya kargo gibi en hızlı ulaşım araçları kullanılarak gönderilecektir.

DOĞUM YARDIMI BİLGİ NOTU
DOĞUM YARDIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
“Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.
Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:
 Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.
 Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
 Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.
 Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.
 Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
 Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.

Doğum Yardımı Başvuru Alındı Belgesi
Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı:
Başvuru Tarihi:
Başvuru No:
Başvuruyu Alan Personelin;
Adı –Soyadı, Unvanı:
İmzası:

BAŞVURU DİLEKÇESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Başvuru sahibinin adı-soyadı: Dilekçenin bu bölümünde doğum yardımı için başvuru yapan kişinin (anne/baba/kanuni temsilci) adı ve soyadı yazılır. Buna göre;

Başvuru, annenin Türk vatandaşı1 ve sağ olması halinde anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır.
Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır. Kanuni temsilci tarafından başvuru yapılması halinde kişinin kanuni temsilci olduğunu ispatlayıcı belgenin onaylı bir örneğinin başvuru yerlerince alınması zorunludur.
Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır. Bu durum babanın yabancı uyruklu olması, annenin Türk vatandaşı olması ve başvuru yapmadan vefat etmiş olması halinde ve annenin yabancı uyruklu olması, babanın Türk vatandaşı olması ve başvuru yapmadan vefat etmiş olması hallerinde gerçekleşmektedir.
2. Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası2: Dilekçenin bu bölümünde doğum yardımı için başvuru yapan kişinin (anne, baba, kanuni temsilci) T.C. kimlik numarası yazılır.
3. Doğum yapan kişinin adı-soyadı: Dilekçenin bu bölümünde doğum yapan kişinin adı soyadı yazılır.
4. Doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası: Dilekçenin bu bölümünde doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası yazılır. Doğum yapan kişinin yabancı uyruklu olması halinde bu bölüme “yabancı uyruklu” yazılır.
5. Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları: Dilekçenin bu bölümünde 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır.
1Bu metin içerisinde geçen “Türk vatandaşı” ibareleri, aynı zamanda “Mavi Kartlı”yı ifade etmektedir.
2Bu metin içerisinde geçen “T.C. kimlik numarası” ibareleri, aynı zamanda “Mavi Kart kimlik numarası”nı ifade etmektedir

6. Yeni doğan çocuğun/çocukların babasının T.C. kimlik numarası: Dilekçenin bu bölümünde 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocuğun/çocukların babasının T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır.
7. Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları: Dilekçenin bu bölümünde annenin varsa diğer çocuğu/çocuklarının T.C. kimlik numaraları alınır. Anne vefat etmiş veya yabancı uyruklu ise babanın varsa diğer çocuğu/çocuklarının T.C. kimlik numaraları alınır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması ve çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılması halinde, vefat eden anne Türk vatandaşı idiyse, annenin çocuklarının; vefat eden anne yabancı uyruklu idiyse, Türk vatandaşı babanın çocuklarının T.C. kimlik numaraları yazılır.
8. Doğum yapan kişi kamu işçisi mi?: Dilekçenin bu bölümünde, annenin kamu işçisi olup olmadığı bilgisi eklenir. Anne vefat etmiş ya da yabancı uyruklu olsa dahi, annenin kamu işçisi olup olmadığı yazılır.
9. Çocuğun babası kamu işçisi mi?: Dilekçenin bu bölümünde, evlilik bağı aranmaksızın doğum yardımı için başvuru yapılan çocuğun babasının kamu işçisi olup olmadığının bilgisi eklenir. Baba vefat etmiş ya da yabancı uyruklu olsa dahi, babanın kamu işçisi olup olmadığı yazılır.
10. Kamu işçisi olan anne ya da babanın yeni doğum için aldığı/alacağı doğum yardımı tutarı:8 inci veya 9 uncu sorudan birine “Evet” cevabı verilmesi halinde, bu soruya cevap verilecektir. Bu doğrultuda, kamu işçisi olan anne ya da babanın ya da her ikisinin de sözleşmeleri gereği kurumlarından aldıkları ya da alacakları doğum yardımı tutarı yazılacak olup, çalıştıkları kurum tarafından ilgili kısmın mühürletilerek onaylatılması gerekmektedir. Anne ya da baba veya her ikisi de kamu işçisi olmasına rağmen, herhangi bir doğum yardımı alınmamış ya da alınmayacak ise, ilgili kısma “0 (Sıfır)-TL” yazılarak yine çalıştıkları kurum tarafından mühürletilerek onaylatılması gerekmektedir.

UYARI:
Başvuru formunda, başvuru sahibinin (anne, baba, kanuni temsilci) telefon ve adres bilgilerinin tam olması, imzaların ve mühürlerin eksiksiz olması gerekmektedir.
 

Ekli dosyalar

hatice akkaya

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
21 Mart 2018
Mesajlar
48
Puanları
8
Çalıştığınız Bakanlık
Sağlık Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
afyonkarahisar/bolvadin devlet hastanesi
sedat bey sürekli işçiler bu dilekçeden bize doldurup vericek mi işçilerden biri 4. kez baba oldu bize böyle bi talepte bulunursa ona maaş ta 600 lirayı biz mi ödücez yoksa bu sgk dan alınan bi yardım mı bu
 

Menderes Özer

Uzman Mutemet

Uzman Mutemet
Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
15 Mayıs 2015
Mesajlar
1,248
Puanları
183
Çalıştığınız Bakanlık
Sağlık Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Bingöl
sedat bey sürekli işçiler bu dilekçeden bize doldurup vericek mi işçilerden biri 4. kez baba oldu bize böyle bi talepte bulunursa ona maaş ta 600 lirayı biz mi ödücez yoksa bu sgk dan alınan bi yardım mı bu
Aile ve sosyal Politikalar
 

Sedat Atlas

Uzman Mutemet & Moderatör

Yönetici
Moderatör
Uzman Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
18 Haziran 2016
Mesajlar
2,288
Puanları
193
Yaş
40
Çalıştığınız Bakanlık
Sağlık Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Türkiye
sedat bey sürekli işçiler bu dilekçeden bize doldurup vericek mi işçilerden biri 4. kez baba oldu bize böyle bi talepte bulunursa ona maaş ta 600 lirayı biz mi ödücez yoksa bu sgk dan alınan bi yardım mı bu
Aile ve sosyal Politikalara gönderiniz
 

gül aşık

Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Haziran 2017
Mesajlar
89
Puanları
18
Yaş
37
Çalıştığınız Bakanlık
Saglık bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Yalova merkez
Aile ve sosyal Politikalara gönderiniz
Sedat bey bugün beni bunun için aile ve sosyal politikalar müdürlüğünden aradılar.baska kurumdaki kadroya gecen işçilerin kurumları ödüyo dogum yardımını.siz niye ödemiyorsunuz dedı.biz böylr bir ödeme yapmıyoruz dedim.ama toplu sözleşmede dogum yardımı var.ama mevzuat uygulanır diyo.bu nedemek anlamadım.
 

Mehmet AKDEMİR

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
10 Mart 2018
Mesajlar
5,285
Puanları
403
Yaş
40
Çalıştığınız Bakanlık
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Çalıştığınız İl/İlçe
Van/Tuşba
Sedat bey bugün beni bunun için aile ve sosyal politikalar müdürlüğünden aradılar.baska kurumdaki kadroya gecen işçilerin kurumları ödüyo dogum yardımını.siz niye ödemiyorsunuz dedı.biz böylr bir ödeme yapmıyoruz dedim.ama toplu sözleşmede dogum yardımı var.ama mevzuat uygulanır diyo.bu nedemek anlamadım.
Doğum yardımı için personelin kendisi Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne başvuru yaparak yada kuruma dilekçe ile başvurarak alabilir.
Kuruma dilekçe ile başvurması halinde yine kurum tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilir.
Personel Doğum yardımı parasını erken almak istiyorsa bireysel başvurması daha iyi olur.
Ayrıca; personelin kendisi (4B ve 4D kapsamında çalışan personeller için geçerli) Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması halinde süt parası yardımı ödenir.
Bunların dışında Kurum tarafından başkaca doğum yardımı ödenmez.
 
Üst Alt