• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Mutemet Arşivi KBS Yeni Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu(Resimli anlatı)

Durum
Üzgünüz bu konu Çözüldüğü için Kapatılmıştır. Yeni Başlık açarak sorunuzu yazın..

Üye

Misafir
KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU


1.BÖLÜM (Resimleri büyütmek için üstünü tıklayınız)KBS MAAŞ MODÜLÜ
Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında, mali işlemleri tek bir
otomasyon sistemi üzerinde birleştirmek üzere hazırlanan Kamu Harcama ve Muhasebe
Bilişim Sistemine (KBS) verilerin hızlı ve güvenilir bir ortamda girilebilmesine yönelik
olarak yeni bazı uygulamalar geliştirilerek, Mart-2011 maaş döneminden itibaren
harcama birimlerinde yetkilendirilen gerçekleştirme görevlileri (Eski adı ile maaş
mutemetleri) tarafından muhasebe birimlerine gitmeden doğrudan internet hattı olan
kendi bilgisayarları üzerinden sisteme girilebilmesi imkanı sağlanmıştı. Uygulamanın 2.
Versiyonunda bilgi girişi ve hesaplama işlemlerinin tamamı KBS Yeni Maaş Bilgi Girişi
Modülüne açılmıştır.
KBS Maaş Modülü, personelin özlük haklarına ilişkin kimlik ve maaş bilgilerinin
saklanması ile her türlü maaş hesaplama ve raporlama işleminin yapılması işlevini yerine
getirmektedir.
KBS Maaş Modülünün verimli çalışılabilmesi için, önce personele ödenecek
maaşın hesaplanmasında kullanılacak personel ve maaş bilgilerinin sisteme doğru olarak
girilmesi ve güncel olarak tutulması gereklidir.
Memur Maaşları Modülü içinde yer alan Maaş Bilgileri alt menüsünün temel işlevi
personel ve maaş bilgilerinin girilmesine olanak sağlayan formları menü yapısı içinde
kullanıcılara sunmasıdır. Maaş ile ilgili hesaplama ve raporlama işlemlerinin sağlıklı bir
şekilde sonuçlandırılabilmesi için bu bilgiler doğru ve dikkatli bir şekilde girilmelidir.
KBS Maaş Modülünde;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların,
- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi çalışan akademik
personelin,
- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi çalışan hakim ve
savcıların,
- Açıktan vekil olarak atanan personelin,
Maaşları yapılacaktır.
NOT: Kadro karşılığı sözleşmeli personelin maaşları önceden olduğu gibi
say2000i tarafında yapılmaya devam edilecektir.

kbs yeni maaş1.2 KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI
Bu form, maaş hesaplama işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu form
doldurulmadan maaş hesaplaması yapılamaz. Form, Kurum Bilgileri, Personel Bilgileri,
Kadro ve Tazminat Bilgileri, Kadro Kontrol, Diğer Bilgiler, Emeklilik, Banka Bilgileri ve
Matrah ve Güncelleme olmak üzere 8 ana bölümden oluşmaktadır

personel bilgi

kbs maaş işlem türleriKBS’ DE MAAŞ İŞLEM TÜRLERİ

kbs personel tanımlama

kadro tazminat bilgileri tanımlama

kadro ve tazminat bilgileri bölümü


kadro bilgileri kontrol etme

kbs matrah güncelleme bölümü

kbs yeni kişi kaydı
-Arayüz formda EVET butonuna basıldığında kişinin Adı- Soyadı, Baba Adı,
Cinsiyet, Medeni Hali, Doğum Tarihi ve Yaşı Bilgi Ekranındaki ilgili alanlara yazdırılmış
olacaktır.
- Kişi fiili hizmet zammından yararlanıyorsa “Yararlanır” seçeneği işaretlenir.
-Takvimden Memuriyete Başlama Tarihi seçilir.
-Seçilen İşe Başlama Tarihine göre sistem Memuriyete Başlama Tarihi 15.10.2008
den ÖNCE, SONRA seçeneğini otomatik olarak işaretler.
-Kişinin birimde işe başlama tarihi Takvimden seçilir.
-Kıdem süresi ay ve yıl olarak girilir.
-Öğrenim durumu seçilir.
-Kişinin bir sonraki alacağı terfinin terfi tarihi seçilir.
-Kişinin durumuna uygun olan Hizmet Sınıfı seçilir.
-Unvan adı alanında kişinin unvanının ilk harfi yazıldığında o harfle başlayan unvan
kodları kutucuğu açılır ve unvan adı seçilir.
-Seçilen unvan adına göre unvan kodu otomatik olarak gelecektir.
-Kadro derecesi, ödemeye ve emekliliğie esas derece ve kademesi seçilir.
-Hizmet Tazminatı Oranının bulunduğu alanın yanında yer alan “SEÇ” butonuna
basılır.
-İlgili için öngörülen Yan ödeme puanı, özel hizmet tazminatı, ücret - tazminat
göstergesi, makam, temsil-görev tazminatının yer aldığı cetveller ekrana gelecektir.
Ekrandan ilgilinin yararlanacağı puan ve oranların bulunduğu satır imleç ile işaretlenerek
form üzerinde bulunan SEÇ butonuna basılır. Bu şekilde İş Güçlüğü Zammı, İş Riski
Zammı, Temininde Güçlük Zammı, Mali Sorumluluk Zammı puanarı ile Özel Hizmet
Zammı (üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, din hizmetleri tazminatı, eğitim öğretim
hizmetleri tazminatı vb), ücret tazminat göstergesi, makam, temsil – görev tazminatı
puanlarından hangisinden yararlanıyorsa ekranda ilgili alanlara otomatik olarak
yazdırılmış olur.

kbs kişi no


2.1.1-DİĞER TAZMİNAT BİLGİ GİRİŞİ EKRANI
diğer tazminat giriş bilgi ekranı

kbs referans tablosu


2.1.2- BAZI ÖZELLİKLİ TAZMİNAT KODLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER:
2.1.1- Fark Tazminatı (Tazminat Kodu 29) Hesaplamasına Aile Yardımı
Ödeneğinin Dahil Edilip Edilmeyeceği:
İlgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı ödenmesi gereken personelin aile yardımı
ödeneği, fark tazminatı hesaplamalarına esas eski ve yeni kadro veya pozisyonlarına
ilişkin kıyaslanacak toplam net ödeme tutarlarının hesabına dahil edilmeyecektir. Bu
nedenle, Diğer Tazminat Bilgi Girişi Ekranında 29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı
kodu girildikten sonra Eski Kurum Net Maaş alanına girilen personelin eski kadro veya
pozisyonu için yapılan ödemelerin toplam net tutarı tespitinde, aile yardımı ödeneği dahil
edilmeden eski kurum net maaşı tespit edilerek, sisteme giriş yapılacaktır.
2.1.3- Tıpta Uzmanlık Öğrenimi Yapanlara Verilecek Aylık:
Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin
tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık Bakanlığındaki personelin aylık ve ödenekleri
gözönünde tutulur.
Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda 27 – Fark Tazminatı girildikten Tıpta
Uzmanlık Farkı alanına 1 rakamının girilmesi gerekmektedir.

tıpta uzmanlık kazanan

2.1.4- Yan Dal Uzmanlık Öğrenimine Devam Edenlere Verilecek Aylık :
Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan ana dallardan birinde öğrenimini
tamamlayarak aynı Tüzükte belirtilen yan dallarda uzmanlık öğrenimine devam eden ve
araştırma görevlisi kadrolarında bulunanlara, 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü
maddesinin (c) bendinin beşinci fıkrası ile öngörülen farkın ödenmesi sırasında Sağlık
Bakanlığında görev yapmakta olan ve aynı durumda bulunan uzman tabibin emsal
alınması gerekmektedir.
Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda 27 – Fark Tazminatı girildikten Tıpta
Uzmanlık Farkı Alanına 2 rakamının girilmesi gerekmektedir.
Terfi butonu, personelin terfi bilgilerinin girilmesine yarayan bir ekran açar. Terfisi
yapılacak personele ait bilgilerin girilebilmesi için aşağıdaki yöntem izlenir :
 Maaş Bilgi Giriş Ekranında terfisi yapılacak personelin numarası
sorgulanarak o personelin bilgilerine ulaşılır.
 İşlem Kodu kutucuğundan 7 (Terfi) seçilir.
 İşlem Kodu 7-Terfi seçildikten sonra formun üst tarafında bulunan “TERFİ”
butonuna basılır. Aşağıdaki form ekrana gelir :
NOT: Personelin terfisi yapılacak ise; MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ FORMUNDA kayıtlı
terfiye esas bilgilerinde değişikilik yapılmadan, İşlem Kodu:”7-Terfi” seçilmek suretiyle
Terfi Bilgileri Formuna girilerek sadece değişiklik olan alanlara ilişkin bilgiler aşağıda
yapılan açıklamalara göre girilmelidir.

kbs terfi işlemleri

kbs terfi işlemleri

kbs terfi
 Formda gerekli alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basılır.
 Kapat butonuna basılarak Maaş Bilgi Girişi Ekranına geri dönülür.
 Maaş Hesaplama programı çalıştırılarak kabul edilen terfi bilgilerinin maaş
hesabına yansıtılması sağlanır.
Terfi Bilgileri Merkezden Güncellendiğinde (Ayın 14 ü akşamı) Aşağıdaki
İşlemler Otomatik Gerçekleşir;
- Terfi Bilgileri Formu ile sisteme girilen bilgiler (Derece-Kademe vb.) merkezden
yapılan güncelleme sonucunda otomatik olarak Maaş Bilgi Girişi Ekranında ilgili
alanlarına aktarılmaktadır. Ayrıca, İşlem Kodu olarak “7-Terfi” seçeneği ise “9-Diğer
İşlemlerdeki Değişiklik” olarak otomatik değişmektedir.
- Her Ay Güncelleme işleminden sonra Maaş Bilgi Giriş Formunda bulunan
“Kıdem Süresi” ve “Toplam Vergi Matrahı” otomatik olarak değişmektedir.
- En son Güncellenen Ay ve Yıl Bilgisi, Maaş Bilgi Girişi Formunda En Son
Güncellenen Ay ve Yıl olarak pasif şekilde görülmektedir.
- Ayrıca, sistemden hesaplanmayan ve personelin vergi matrahını etkileyen
ödemeler yapıldığı takdirde, Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunan Eklenecek Vergi
Matrahı alanına elle girilmesi gerekmektedir.
MERKEZDEN GÜNCELLEME İŞLEMİNDEN SONRA TERFİSİ GELEN
PERSONEL: Güncelleme işlemi merkezden yapıldıktan sonra terfisi gelen personele
aynı ay için tekrar Maaş Hesaplaması yapılamayacağı için, Örneğin:09.01.2014 tarihi
itibarıyla terfisi sözkonusu bir personelin Terfi Bilgileri Güncelleme tarihinden sonra
girildiği takdirde 1.Ay Maaşı tekrar hesaplattırılamadığı için terfiye ilişkin bilgiler kişinin
bordrosuna 2.Ay Maaşı hesaplattırıldıktan sonra yansıyacaktır. Bu hesaplama
neticesinde, sistemde geriye dönük olarak 1. Ay için terfi bordrosu Bu arada, %100
artışın yansıması gereken 1. Ay bordrosunun sistemden alınması mümkün olmayacaktır.
Not: Yeni yazılım çalışması tamamlanıncaya kadar yılı geçen terfiler sistemden
yapılamamakta olup, önceki yıla ait olan terfilerin manuel olarak hesaplanıp maaş bilgi
girişi menüsünde bulunan “BORDRO BİLGİ GİRİŞİ” formundan girilmesi gerekmektedir.
5- MAAŞTAN KESİNTİ İŞLEMLERİ
6- Maaş Kesinti Bilgileri Ekranındaki Alanların Açıklaması :
7- Kesinti Kodu : Maaş Referans Bilgileri menüsündeki Kesinti Kod
Bilgileri formuna göre yazılır.
8- Kesinti Adı : Kod girilince kesinti adı otomatik olarak yazılır.
9- Toplam Kesinti Tutarı : Yapılacak kesintinin toplam tutarı bu alana yazılır.
10- Kesinti formunda bulunan diğer alanların ismi kesinti koduna göre
değişmektedir.
Kişi Borcu, İcra Kesintisi Dışındaki Diğer Kesintiler: İlgili kurumda kesinti
yapılacak personel olması durumunda kesinti işlemi için kullanılan formdur. Kişi
Borcu ve İcra Kesintileri dışındaki kesintiler için YENİ KAYIT EKLE butonuna
basılır ve ekrana gelen kutucuktan ilgili kesinti kodu seçilerek kesinti
tutarı/Oranı yazılarak KAYDET butonuna basılır.
maaştan kesinti işlemleri
Kişi Borcu, İcra Kesintileri (say2000i sisteminde dosyası tutulanlar):
Kesinti olarak İcra, Nafaka, Taahhütlü Borç, Kişi Borcu gibi say2000i sisteminde
dosyaları tutulan borçların tahsilat işlemleri de buradan yapılmaktadır.
İlgili kişinin T.C. numarası girilmesi durumunda adına açılmış tüm kesinti
dosyaları listelenecektir. İlgiliden İcra kesintisi yapılacaksa form üzerinde
bulunan İcra Kutucuğu; Kişi Borcu kesintisi varsa yine form üzerinde bulunan
Kişi Borcu kutucuğu işaretlenir. Bu durumda dosyası açılmış olan borçlar ekrana
gelecektir. Buradan kesinti yapılması gereken dosya seçilip form üzerinde
bulunan KESİNTİ EKLE butonuna basılacaktır. Kesinti yapılacak dosya bilgileri
formun üst bölümüne aktarılacak olup, maaştan kesilecek tutar form üzerinde
bulunan KESİNTİ TUTARI alanına yazılarak KAYDET butonuna basılacaktır.
kişi borcu

Kesinti girildikten sonra hatalı olduğu veya fazla kesinti yapıldığı anlaşılan
durumlarda yanlış kesintinin silinmesi işlemi yine aynı formdan KAYIT SİL
butonu ile yapılacaktır.
Not: Emeklilik Aidatını Toptan Ödeyenlerin Gelir Vergisi Matrahından
Düşülecek Tutarın Girilmesi:
Maaşları say2000i sistemi üzerinden hesaplanan Genel ve Özel Bütçeli İdarelerde
çalışan personelden, 111 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre emeklilik aidatını
toptan ödeyenlerin, maaş hesaplaması yapılırken hesaplanacak gelir vergisi matrahından
düşülmesi gereken toptan ödeme tutarı, Maaş kesinti Bilgileri Ekranından 285- Gelir
Vergisi Matrahından Düşülecek Tutar kodu ile girilecektir.

kbs personel nakil

kbs şahsa bağlı haklar

kbs kurum düzeyi
kbs
kbs e-bordro

kbs bordro


*Form üzerinde bulunan Ay ve Yıl alanına, cari Ay ve Yıl defolt olarak gelmektedir.
Ay ve Yıl alanına kullanıcıların müdahale etmesi engellenmiştir.
Daha sonra sırasıyla ENTER tuşuna basıldığında;
*İmleç, Gecikme Ay kutucuğuna atlar. Buraya maaşın ilişkin olduğu ay girilir.
Örneğin, 15/01/2014 tarihinde, 15/12/2013 tarihine ait maaş hesaplanıyorsa Gecikme
Ay:12, Gecikme Yıl: 2013 girilmelidir.
*İmleç, Ödemeye Esas Ek Gösterge kutucuğuna atlar. Buraya maaşın, üzerinden
hesaplanacağı ek gösterge rakamı girilir. Enter tuşuna basılır.
*İmleç, Emekli Keseneğine Esas Ek Gösterge kutucuğuna atlar. Buraya da ilgili
rakam girilir.
*İmleç, Ödemeye Esas Derece kutucuğuna ve ardından da Kademe kutucuğuna
atlar. Buraya, ödemenin yapılmasında esas alınacak derece ve kademe bilgileri girilir.
Enter tuşuna basılır.
*İmleç, Emekli Keseneğine Esas Derece ve ardından Kademe kutucuklarına
kliklenir. Buraya da ödeme üzerinden kesilecek emekli keseneğine esas olacak derece
ve kademe bilgileri girilir. Enter tuşuna basılır.
NOT: Başlığında yıldız bulunan alanlar bilgi girişi yapılması zorunlu olan
alanlardır. Ayrıca bilgi girilecek her alanda limit kontrolü vardır. Manuel olarak
hesaplanan bordro bilgilerinin girildiği alanlara merkezden belirlenmiş olan üst limitten
fazla bir tutar girilmiş olması durumunda kullanıcı tarafından Kaydet butonuna
basıldığında giriş hatasını gösteren arayüz açılır.
*İmleç, sırasıyla Kıdem Ay ve Yıl kutucuklarına atlar. Buralara, ödeme yapılacak
gecikme maaşının ilişkin olduğu tarihte personelin kıdemi ay ve yıl olarak girilir. Enter
tuşuna basılır.
*İmleç, Unvan Kodu kutucuğuna atlar. Buraya, memuriyet unvanına ait kod girilir
(unvan kodu defolt olarak ekrana gelmeli ancak kullanıcı değiştirebilmelidir).
*İmleç, Sınıf Kodu kutucuğuna atlar. Personelin hizmet sınıfı kodu buraya yazılır
(sınıf kodu defolt olarak ekrana gelmeli ancak kullanıcı değiştirebilmelidir).
*Bir sonraki adımda Medeni Hali, Çocuk Sayısı bilgileri alanları doldurulur (medeni
durumu defolt olarak ekrana gelmeli ancak kullanıcı değiştirebilmelidir).
*Son olarak Aylık Vergi Matrahı girilerek bilgi girişi tamamlanır.
*Daha sonra manuel olarak hesaplanmış olan maaş formdaki ilgili alanlara girilir.
*Kabul butonuna basılarak girilen bilgiler veri tabanına kaydedilir.
“KBS-Bordro Bilgi Girişi Ekranı” ndaki Diğer Tazminat butonuna
basıldığında, ilgili personele ait diğer tazminat tutarlarının girilebileceği aşağıdaki form
ekrana gelir. Ödeme yapılacak tazminat kodu seçilir ve Tutar yazılarak KAYDET
butonuna basılır.

kbs bordro hesaplama

bordro bilgi giriş ekranı

maaş hesaplama işlemi
tek kişi maaş hesaplama

maaş hesaplama

kurum değiştir

maaş hesaplamaKIST MAAŞ HESABI
657 sayılı Kanunun açıktan atamada aylığa hak kazanma başlıklı 165 inci madde
de "Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları
günden itibaren aylığa hak kazanırlar.
Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir."
hükmü bulunmaktadır.
5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin değişik (a) bendine göre ise, ay başlarından
sonra bir göreve girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alınmaz.
İşlem Kodları; 1-İşe Başlama, 4- Ücretsiz İzne Ayrılma, 5- Askere Gitme,
8- Ücretsiz İzin Dönüşü- Memuriyete Dönüş, 12- Açıktan Vekalet İlk İşe Başlama, 14-
Kıst Maaş (Görevden Ayrılan İçin) seçilip,
a) Memuriyete Yeni Başlayan Personel İçin Kıst Maaş Hesabı:
Maaş Bilgi Girişi Ekranında İşlem Türü 1- İşe Başlama seçilir.
b) Ücretsiz İzin Dönüşü İşe Başlayan Personel İçin Kıst Maaş
Hesabı (Askerden Dönen Personel Dahil):
Maaş Bilgi Girişi Formunda İşlem Türü 8- Ücretsiz İzin Dönüşü seçilir.
NOT: İşe yeni başlayan veya ücretsiz izin dönüşü işe başlayan personellerin
kıst maaş hesaplaması yukarıda anlatıldığı üzere işe başladığı ayda münferit
hesaplama yapılmamakta, Terfi Bilgi Girişi Formundan yapılacak gün bilgisine göre
personelin görev yaptığı tahakkuk dairesinin maaşı ile birlikte bir sonraki ayda
hesaplanmakta, bordrosu ve ödeme emri oluşturulmaktadır.
c) Ay Başlarından Sonra Görevden Ayrılan Personel İçin Kıst Maaş
Hesaplanması:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 164 üncü maddesine göre emekliye
ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık ilgililerinden geri alınmamakta,
ancak diğer nedenlerle görevden ayrılma halinde çalışılmayan günlere ait aylık tutar
hesaplanarak ilgililerinden tahsil edilmektedir.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin değişik (a) bendine göre
ay başlarından sonra görevlerinden ayrılanların eksik ödenen aylık veya ücretlerinden
tam kesenek alınır.
Maaş Bilgi Girişi Formunda İşlem Türü 14- Kıst Maaş (Görevden Ayrılan için)
seçilir.
Buna göre; (5434 sayılı kanuna tabi personel için) ay başlarından sonra
görevden ayrılacaklar için (önceden aybaşından sonra görevden ayrılacağı bilinen
personelin) görevden ayrılacağı güne kadar çalışılan gün sayısına göre tespit edilen
aylıkları hesaplanırken emekli kesenek ve karşılıklarının tam aylık tutarları üzerinden
hesaplanması gerekmektedir.
Yukarıda sayılan işlem kodları seçildikten sonra form üzerinde bulunan TERFİ
butonuna basıldığında aşağıdaki form ekrana gelecektir.
Ekrana Gelen TERFİ formunda YENİ KAYIT EKLE butonuna basılır. Bu İşlem
kodlarında Terfi Türü kutucuğunda sadece “KIST MAAŞ” seçeneği gelecektir.
emsan veri dosyası
muhasbe birimince yapılacak işlemler


Maaşı KBS Maaş Hesaplama Ekranından hesaplatılmaya başlanan harcama
birimleri için say2000i Maaş hesaplama formunda HESAPLA ve ONAY butonları
kullanılmayacaktır.
Yapılan kontroller sonucunda maaş hesabında hata tespit edilmişse harcama
birimince gerekli düzeltme ve yeniden hesaplatılmak üzere say2000i Maaş Hesaplama
formunda Ay/Yıl, Kurum ve birim kodu yazılarak form üzerinde bulunan ONAY İPTAL
butonuna basılarak harcama birimine iadesi sağlanır.
Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir sorun tespit edilmemişse Maaş
Hesaplama formunda Ay/Yıl, Kurum ve Birim kodu yazılır ve MUHASEBELEŞTİR
butonuna basılarak maaş ödemesine ilişkin ödeme emri belgesi muhasebeleştirilir
(Muhasebe Kayıt Formunda Fiş Durumu (B) olarak muhasebeleşmektedir).
Maaş Hesaplama formundan otomatik olarak muhasebeleştirilen Ödeme Emri
Belgesi Muhasebe Kayıt Formundan sorgulanarak ekrana getirilir ve ıslak imzalı ödeme
emri belgesi ile karşılaştırılır. Islak imzalı belge ile uyumlu ise form üzerinde bulunan
ONAY butonuna basılarak fiş onaylanır ve ilgili kılavuzunda açıklandığı şekilde Nakit
talebi yapılır.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN FORUMDA UZMAN MUTEMETLERİMİZE SORABİLİRSİNİZ.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

kenanyılmaz

Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eylül 2014
Mesajlar
1,627
Puanları
78
eline sağlık. 2015 de bizlerde kurumsal olarak bunu kullanmaya başlayacaz iyi olmuş mutemet arkadaşların incelemesi ve saklaması gereken bir çalışma..
 

H.Tuğrul SÜMER

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
30 Eylül 2014
Mesajlar
5,964
Puanları
403
Yaş
52
Çalıştığınız Bakanlık
TEKEL | MEB | Emekli
Çalıştığınız İl/İlçe
Balıkesir/Edremit
Emek vermişsiniz çok güzel olmuş hiç bir yerde html formatta bulamazsınız. Elimize sağlık
 

Kadir Ates

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
11 Şubat 2015
Mesajlar
283
Puanları
18
Çalıştığınız Bakanlık
Üniversite
Çalıştığınız İl/İlçe
İstanbul
Hazırladığınız döküman için elinize sağlık, teşekkür ederim. Benim bir sorum var, yeni gelen personele tek kişilik maaş yapamıyoruz, bu konuda özellikle resimli anlatım yapabilir misiniz?.
 

Üye

Misafir
fakirmutemet' Alıntı:
Hazırladığınız döküman için elinize sağlık, teşekkür ederim. Benim bir sorum var, yeni gelen  personele tek kişilik maaş yapamıyoruz, bu konuda özellikle resimli anlatım yapabilir misiniz?.
hocam kbs denmi yoksa kendi yazılımınızdanmı yapacaksınız
 

Kadir Ates

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
11 Şubat 2015
Mesajlar
283
Puanları
18
Çalıştığınız Bakanlık
Üniversite
Çalıştığınız İl/İlçe
İstanbul
Kbs'den yapacağım, bu yüzden buraya sordum.
 

Üye

Misafir
hocam pilot bölgedeyseniz yeni maaş bilgi sistemini kullanıyor iseniz.Şuanda sistem tek kişilik vermiyor.Müdürlüğü gidip çıkartırın.Pilot bölgede değilsenin normal kbs kullanıyor iseniz yine muh.müdürlüğüne gidip oradan tek kişi hesaplatınız.
 

Kadir Ates

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
11 Şubat 2015
Mesajlar
283
Puanları
18
Çalıştığınız Bakanlık
Üniversite
Çalıştığınız İl/İlçe
İstanbul
Uzman Mutemet' Alıntı:
hocam pilot bölgedeyseniz yeni maaş bilgi sistemini kullanıyor iseniz.Şuanda sistem tek kişilik vermiyor.Müdürlüğü gidip çıkartırın.Pilot bölgede değilsenin normal kbs kullanıyor iseniz yine muh.müdürlüğüne gidip oradan tek kişi hesaplatınız.
Hocam biz pilot bölgeyiz, uğraşıyoruz neden hesaplanmıyor anlamamıştık, teşekkür ettim.
 

H.Tuğrul SÜMER

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
30 Eylül 2014
Mesajlar
5,964
Puanları
403
Yaş
52
Çalıştığınız Bakanlık
TEKEL | MEB | Emekli
Çalıştığınız İl/İlçe
Balıkesir/Edremit
Maaş Bilgi ekranında bir sürü bölüm açılmış. (Kira Giderleri, kıdem aylık, bireysel emeklilik primi, diğer kira giderleri, rapor, kıdem süresi, makam tazminatı vs...) Yavaş yavaş bize geçiş hazırlıkları devam ediyor..
 
Durum
Üzgünüz bu konu Çözüldüğü için Kapatılmıştır. Yeni Başlık açarak sorunuzu yazın..
Üst Alt